گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۲۹


سر دل عاشقان ز مطرب شنوید
با نالهٔ او بگرد دلها بروید
در پرده چه گفت اگر بدو میگروید
یعنی که ز پرده هیچ بیرون نروید