گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۳۱


سرویکه ز باغ پاکبازان باشد
هم سرکش و هم سرخوش و نازان باشد
گر سر کشد او ز سرکشان میرسدش
کاندر سر او غرور بازان باشد