گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۳۸


شادی همه طالبان که مطلوب رسید
داد ای همه عاشقان که محبوب رسید
آن صحت رنجهای ایوب رسید
آن یوسف صد هزار یعقوب رسید