گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۴۱


شاهیست که تو هرچه بپوشی داند
بی‌کام و زبان گر بخروشی داند
هر کس هوس سخن فروشی داند
من بندهٔ آنم که خموشی داند