گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۴۴


شب گشت که خلقان همه در خواب روند
مانندهٔ ماهی همه در آب روند
چون روز شود جانب اسباب روند
قوم دگری بسوی وهاب روند