گروه نرم افزاری آسمان






رباعی شمارهٔ ۷۴۵


شور آوردم که گاو گردون نکشد
دیوانگیی که صد چو مجنون نکشد
هم من بکشم که شور تو جان منست
جان خود را بگو کسی چون نکشد