گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۴۶


شور عجبی در سر ما میگردد
دل مرغ شده است و در هوا میگردد
هر ذرهٔ ما جدا جدا میگردد
دلدار مگر در همه جا میگردد