گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۴۸


صافی صفت و پاک نظر باید بود
وز هرچه جز اوست بیخبر باید بود
هر لحظه اگر هزار دردت باشد
در آرزوی درد دگر باید بود