گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۵۵


عارف چو گل و جز گل خندان نبود
تلخی نکند عادت قند آن نبود
مصباح زجاجه است جان عارف
پس شیشه بود زجاجه سندان نبود