گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۵۶


هر دل که درو مهر تو پنهان نبود
کافر بود آن دل و مسلمان نبود
شهری که درو هیبت سلطان نبود
ویران شده گیر اگرچه ویران نبود