گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۶۰


عشاق به یک دم دو جهان در بازند
صد ساله بقا به یک زمان دربازند
بر بوی دمی هزار منزل بروند
وز بهر دلی هزار جان دربازند