گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۶۱


عشق آن باشد که خلق را دارد شاد
عشق آن باشد که داد شادیها داد
زاده است مرا مادر عشق از اول
صد رحمت و آفرین بر آن مادر باد