گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۶۵


عشق تو خوشی چو قصد خونریز کند
جان از قفس قالب من خیز کند
کافر باشد که با لب چون شکرت
امکان گنه یابد و پرهیز کید