گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۷۴


قاصد پی اینکه بنده خندان نشود
پنهان مکن از بنده که پنهان نشود
گر بر در باغی بنویسی زندان
باغ از پی آن نوشته زندان نشود