گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۷۶


قومی به خرابات تو اندر بندند
رندی چند و کس نداند چندند
هشیاری و آگهی ز کس نپسندند
بر نیک و بد خلق جهان میخندند