گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۷۹


گر با دل و دنده هیچ کارم افتد
در وقت وصال آن نگارم افتد
خون دل ز آب دیده زان میبارم
تا آن دل و دیده در کنارم افتد