گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۸۰


گر چرخ ترا خدمت پیوست کند
مپذیر که عاقبت ترا پست کند
ناگاه به شربتی ترا مست کند
در گردن معشوق دگر دست کند