گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۸۱


گر خواب ترا خواجه گرفتار کند
من نگذارم کسیت بیدار کند
عشقت چو درخت سیب میافشاند
تا خواب ترا چو برگ طیار کند