گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۸۳


گر دریا را همه نهنگان گیرند
ور صحرا را همه پلنگان گیرند
ور نعمت و مال چشم تنگان گیرند
عشاق جمال خوب رنگان گیرند