گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۸۴


گر صبر کنم جامعهٔ جان میسوزد
جان من و آن جملگان میسوزد
ور بانگ برآورم دهان میسوزد
از من گذرد هر دو جهان میسوزد