گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۸۷


گر ما نه همه تنور سوزان باشد
ناگه ز درم درآی گرم آن باشد
چون وعده دهی نیابی سرد آن باشد
سرما نه همه سرد زمستان باشد