گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۸۸


گر مرده شود تن بر خود جاش کنند
ور زنده بود قصد سر و پاش کنند
گفتم که مرا حریف اوباش کنند
گفتا نی نی مست شوی فاش کنند