گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۹۱


کس از خم چوگان تو گوئی نبرد
وز وصل تو ره به جستجوئی نبرد
گر یوسف دیده همچو یعقوب کند
از پیرهن حسن تو بوئی نبرد