گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۹۴


گفتم بیتی نگار از من رنجید
یعنی که بوزن بیت ما را سنجید
گفتم که چه ویران کنی این بیت مرا
گفتا به کدام بیت خواهم گنجید