گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۹۶


گفتم که به من رسید دردت بمزید
گفتا خنک آن جان که بدین درد رسید
گفتم که دلم خون شد از دیده دوید
گفت اینکه تو را دوید کس را ندوید