گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۹۷


گفتم که ز خردی دل من نیست پدید
غمهای بزرگ تو در او چون گنجید
گفتا که ز دل بدیده باید نگرید
خرد است و در او بزرگها بتوان دید