گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۹۸


گفتی که بگو زبان چه محرم باشد
محرم نبود هرچه به عالم باشد
والله نتوان حدیث آن دم گفتن
با او که سرشت خاک آدم باشد