گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۰۱


گویند که فردوس برین خواهد بود
آنجا می ناب و حور عین خواهد بود
پس ما می و معشوق به کف میداریم
چون عاقبت کار همین خواهد بود