گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۰۵


کی گفت که آن زندهٔ جاوید بمرد
کی گفت که آفتاب امید بمرد
آن دشمن خورشید در آمد بر بام
دو دیده ببست و گفت خورشید بمرد