گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۰۹


هر لحظه میی به جان سرمست دهد
تا جان و دلم به وصل پیوست دهد
این طرفه که یک قطرهٔ آب آمده است
تا دریای پر گهرش دست دهد