گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۱۰


ما می‌خواهیم و دیگران میخواهند
تا بخت کرا بود کرا راه دهند
ما زان غم او به بازی و خنداخند
عقل و ادب و هرچه بد از ما برکند