گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۱۲


مائیم ز عشق یافته مرهم خود
بر عشق نثار کرده هر دم دم خود
تا هر دم ما حوصلهٔ عشق رود
در هر دم ما عشق بیابد دم خود