گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۱۵


مردیکه بهست و نیست قانع گردد
هست و عدم او را همه تابع گردد
موقوف صفات و فعل کی باشد او
کز صنع برون آید و صانع گردد