گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۲۰


مشکین رسنت چو پردهٔ ماه شود
بس پرده‌نشین که ضال و گمراه شود
ور چاه زنخدانت ببیند یوسف
آید که بر آن رسن در این چاه شود