گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۲۱


مطرب خواهم که عاشق مست بود
در کوی خرابات تو پابست بود
گر نیست بود شاه و گر هست بود
یارب بده آن کس که از دست بود