گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۲۳


معشوقه خانگی بکاری ناید
کو عشوه نماید و وفا ننماید
معشوقه کسی باید کاندر لب گور
از باغ فلک هزار در بگشاید