گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۲۶


من بندهٔ آن قوم که خود را دانند
هردم دل خود را ز علط برهانند
از ذات و صفات خویش خالی گردند
وز لوح وجود اناالحق خوانند