گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۲۹


من چوب گرفتم به کفم عود آمد
من بد کردم بدیم مسعود آمد
گوید که در صفر سفر نیکو نیست
کردم سفر و مرا چنین سود آمد