گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۳۰


مه را طرفی بماه رو میماند
چیزیش بدان فرشته خو میماند
نی نی ز کجا تا بکجا مه که بود
جان بندهٔ او بدو خود او میماند