گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۳۱


مه‌رویان را یکان یکان برشمرید
باشد به غلط نام مه ما ببرید
ای انجمنی که رد پس پرده درید
بر دیدهٔ پر آتش من در گذرید