گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۳۵


نی آب روان ز ماهیان سیر شود
نی ماهی از آن آب روان سیر شود
نی جان جهان ز عاشقان تنگ آید
نی عاشق از آن جان جهان سیر شود