گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۳۹


هر جا به جهان تخم وفا برکارند
آن تخم ز خرمنگه ما می‌آ رند
هرجا ز طرب ساز نی بردارند
آن شادی ماست آن خود پندارند