گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۴۱


هرچیز که بسیار شود خوار شود
گر خوار شود به خانهٔ پار شود
گر سیر شود از همه بیزار شود
یارش به بهای جان خریدار شود