گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۴۹


هرگز حق صحبت قدیمت نبود
واندیشهٔ این سیه گلیمت نبود
بر دیده نشینی و بدل درباشی
ور آتش و آب هیچ بیمت نبود