گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۵۳


هر موی زلف او یکی جان دارد
ما را چو سر زلف پریشان دارد
دانی که مرا غم فراوان از چیست
زانست که او ناز فراوان دارد