گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۵۴


هستی اثری ز نرگس مست تو بود
آب رخ نیستی هم از هست تو بود
گفتم که مگر دست کسی در تو رسد
چون به دیدم که خود همه دست تو بود