گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۵۵


هشدار که فضل حق بناگاه آید
ناگاه آید بر دل آگاه آید
خرگاه وجود خود ز خود خالی کن
چون خالی شد شاه به خرگاه