گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۶۱


یار خواهم که فتنه‌انگیز بود
آتش دل و خونخواره و خونریز بود
با چرخ و ستارگان با ستیز بود
در بحر رود چو آتش نیز بود