گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۶۴


یک لحظه اگر نفس تو محکوم شود
علم همه انبیات معلوم شود
آن صورت غیبی که جهان طالب اوست
در آینهٔ فهم تو مفهوم شود