گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۶۵


آن جمع کن جان پراکنده بیار
وان مستی هر خواجه و هر بنده بیار
آواز بکش رضای پاینده بیار
ز آواز سرافیل شوم زنده بیار